2014. április 12., szombat

Nagy Anikó Johanna: Tükröm-tükröm


Konyicska Kinga rajza


Amália királylány szép volt, akár egy érett, hamvas héjú őszibarack. A haja gesztenyebarnán csillogott, a szeme tengerkéken fénylett, az ajkai cseresznyepirosan duzzadtak.  De ami a kisasszony természetét illeti, arról már kevesebb jót tudnék mesélni. Hisztis volt és beképzelt. Egyik kérőjét a másik után hajigálta ki a palotából. Nem volt neki elég jó senki sem, mindenkin talált valami kifogásolni valót. Túl kövér, túl sovány. Nem elég magas, túl magas. Túl buta, túl okos, és sorolhatnám.
Egy napon a szomszéd ország királya, Teofil is Amália elé járult, és előadta házassági szándékát.
– Soha! – intézte el egy tőmondattal a dolgot a királylány.
–  De én nagyon szeretném – kérlelte Teofil.
Amália szó nélkül sarkon fordult, és kiviharzott a csicsás trónteremből. Bezárkózott titkos szobájába, és ott addig mesterkedett, amíg mindenféle kencékkel és löttyökkel világcsúfjává tette magát. Akkor aztán odaállt Teofil elé, és gúnyosan így szólt.
– Mondd csak, kedves király, még mindig akarsz feleségnek?
Szegény Teofil úgy meglepődött a látványtól, hogy hirtelenjében egy szót sem tudott szólni. De valami rejtélyes okból annyira szerette Amáliát, hogy még az sem érdekelte, hogy ennyire rusnya lett. Így aztán kis idő múltán mégis megszólalt.
– Igen, akarlak – válaszolta.  
Erre Amália ijedtében újabb tervet eszelt ki.
– Rendben van, hozzád megyek feleségül, ha egy éven belül találsz a birodalmamban egy nálam csúnyább leányt – vetette oda dölyfösen, azzal faképnél hagyta a megdöbbent királyt.  
Amália hálószobájában, a fésülködő asztalka jobb sarkán álldogált egy bűvös tükör. A királylány minden áldott reggel odaült elé, és megkérdezte, van-e őnála csúnyább leány a birodalomban. És a tükör minden áldott reggel ugyanazt a megnyugtató választ adta: Amália a legcsúnyább az országban. Így ment ez, háromszázhatvankét napig.
A háromszázhatvanharmadik nap reggelén azonban, amikor a királylány szokásához híven leült a bűvös tükör elé, és feltette a kérdést: „Tükröm, tükröm, mondd meg bátran, ki a legrondább az országban?”, a tükör így felelt:
­            – Rondának éppenséggel meglehetősen ronda vagy, kegyelmes királylány, ehhez kétség nem férhet. De közel sem annyira, mint Rémrondácska.
– Micsoda? Kicsoda? Mit beszélsz, te átkozott? Még hogy valaki nálam csúnyább lehet? Badarság! Biztosan rosszul láttad! – legyintett a királylány.
– Én sosem tévedek! – jelentette ki a tükör. - Nyugodtan elhiheted, Rémrondácska csúnyább nálad. Sokkal!
A királylány arca vérvörössé változott, ráncai és bibircsókjai furcsán rángatózni kezdtek. Hosszúra nőtt fekete szemöldöke hirtelenjében teljesen összekócolódott, és karvalyorra még görbébben hajlott. Mi tagadás, nehéz volt elképzelni, hogy létezhet nálánál rusnyább nőszemély a világon.  
– Ezt mentem meg kell lesnem – motyogta Amália királylány eszperente nyelven; Innen lehetett tudni, hogy rettentően dühös – Merre lelem eme beste lelket?
– Egészen pontosan birodalmad északi szélén, Lucsok város Sármellékutcájának kilencedik házában – hadarta a tükör készségesen.
– Eszeveszett sebesen repkednem kell! – kiáltotta hisztérikusan a királylány, majd kissé nyugodtabban hozzátette  – Te is jössz! – azzal fogta a tükröt, a hóna alá csapta, felhúzta mágikus bakancsát, fecskefészek hajára egy pókhálókendőt kötött, és kiviharzott a palotából. Az udvaron egy pillanatra elbizonytalanodott, de aztán elővette fekete lebernyege zsebéből az iránytűt.
– Szóval észak – motyogta, és egy esetlen mozdulattal felrúgta magát a levegőbe. A mágikus bakancs pedig irgalmatlan sebességgel repítette viselőjét Lucsok város felé. Amint megérkeztek a Sármellékutcába, és megtalálták a kilencedik házat, Amália azonmód bekopogtatott.
– Szabad! – hallatszott odabentről. Amália benyitott.
– Rémrondácskát keresem, állítólag itt lakik – mondta kényeskedve  – Amália királylány vagyok! – tette még hozzá fensőbbségesen.
– Ó, jaj, nekem végem – suttogta egy félénk hangocska a szoba félhomályos sarkából.
– Azonnal gyere elő, látni akarlak!
– Nem tehetem, felség, mert nagyon dühös leszel – sírta a hang.
– Parancsolom! – kiáltotta Amália. Némi csend után a valaki előmerészkedett a sarokból.
– Ez nem lehet! – hőkölt hátra a királylány – Teljesen lehetetlen! – sikoltotta aztán. Rémrondácska ugyanis tényleg rusnya volt, még a bibircsókos, fecskehajú, karvalyorrú királylánynál is rondább.
– Nekem befellegzett! Ezt rettenetes! Lehetetlen helyzet! – rikácsolta Amália, miközben fel s alá járkált az apró szobában, és borzadva tekingetett Rémrondácskára, aki a szégyenpír hatására, ha lehet még borzasztóbban nézett ki, mint azelőtt.
– Bocsáss meg felséges királylány! – borult térdre sírva-ríva Amália lábai előtt.
– Te eszetlen, nyeszlett, fertelmes rettenet! Ne esdekelj nekem eme helyen! Menj menten! – kiáltotta Amália, és kidobta Rémrondácskát az utcára. Majd amikor egyedül maradt, lerogyott a szoba közepén és keserves sírásban tört ki.
– Rettenetes eset! Feleség leszek! – zokogta keservesen. És ahogyan ott potyogtatta a könnyeit, lassanként bibircsókos rondasága is eltűnt. Visszakapta régi őszibarack hamvasságát, fénylő tekintetét, cseresznyepiros ajkait.
Az igazsághoz azonban még az is hozzátartozik, hogy mivel a bűvös tükörnek már nagyon elege volt Amália cirkuszolásaiból, összefogott Teofil királlyal, és közösen egy csapdát eszeltek ki a rátarti királylány számára. A tükör elvarázsolta Teofilt, ő lett Rémrondácska. Elvágtatott a Sármellék utca kilencbe, és beült a sarokba, hogy várja Amália érkezését. Aztán amikor az elkeseredett királylány kidobta őt az utcára, a tükör visszaváltoztatta királlyá. Épp akkor nyitott be az ajtón, amikor Amália teljesen magába roskadt. Teofil odaszaladt hozzá és boldogan kiáltotta:
– Te az enyém, én a tiéd, most aztán hozzám jössz Amália, szívem szerelme, nincs mese, punktum! – majd meglehetős vehemenciával magához ölelte a hüppögő királylányt.
Amália egy pillanatra pánikba esett, aztán éktelenül dühös lett, de végül kénytelen volt beismerni magának, hogy igen csak jól esik neki Teofil király izmos karjának ölelése, pincemély hangjának bársonyos zengése, kackiás bajszának finom csiklandozása. Így aztán egy hosszú, beletörődő sóhaj kíséretében így felelt:
– Legyen hát, ha olyan nagyon akarod.
Azon nyomban hazavágtattak, világraszóló nagy lakodalmat csaptak, és máig is élnek, ha ugyan meg nem haltak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése