2018. április 17., kedd

Fantázialények Jogainak Egyetemes NyilatkozataBevezető
Tekintettel arra, hogy a fantázialények minden egyes tagja tőle elidegeníthetetlen méltósággal és szabadsággal rendelkezik,
tekintettel arra, hogy ezek a szabadságjogok és kötelezettségek alkotják az igazság és a béke alapját Fantáziában,
tekintettel arra, hogy a fantázialények jogainak el nem ismerése és semmibevétele, valamint kötelezettségeik elhanyagolása mind a fantázialények, mind emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezethet,
a HNVEL közgyűlése konzultációra és társadalmi vitára bocsátja a Fantázialények Jogainak Egyetemes Nyilatkozatát, azt a közös eszményt, amelynek elérésére mindenkinek törekednie kellene Fantáziában és az ország határán kívül is.
1. cikk
Minden fantázialény szabadnak születik, egyenlő méltósága és joga van. A fantázialények ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek.
2. cikk
Egyik fantázialény sem különböztethető meg vagy szegregálható el fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, vagyonra, születésre vagy bármely más körülményre való tekintettel.
3. cikk
Minden fantázialénynek joga van a fantázialényhez méltó életre, a szabadságra és a személyi biztonságra.
4. cikk
A törvény előtt mindenki egyenlő, és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. Egyetlen fantázialény sem bír kiváltságokkal, mert nincs különbség a fantázialények között sem a szerzőjük, sem születési körülmények, bőrük színe, alakjuk, nyelvük, beszéd- és gondolkodásmódjuk, vallásuk és hitük miatt.
5. cikk
Egyetlen fantázialény magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe sem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni.
6. cikk
Egyik fantázialény a másikon nem uralkodhat, akarata ellenére szolgájává nem teheti, nem kényszerítheti semmire, nem alázhatja meg, nem gúnyolhatja ki, sem lelki, sem fizikai terror alatt nem tarthatja.
7. cikk

Minden fantázialény szabadon elhagyhatja és választhatja meg hazát. Fantázia köteles befogadni minden fantázialényt. Közülük megkülönböztetett védelemre és kitüntetett figyelemre jogosultak azok, akiknek életük vagy biztonságuk veszélyben forgott szülőhazájukban  vagy üldöztetés érte őket szerzőjük, születési körülményeik, bőrszínük, alakjuk, vallásuk, gondolataik, vagy képzeleti tevékenységeik miatt.

8. cikk
A fantázialények szabadok cselekvésükben, mozgásukban, fejlődésükben, alakulásukban és alakváltásukban, és ezt mindaddig tilos korlátozni, míg azzal másokat nem veszélyeztetnek.
9. cikk
A gondolatok, vélemények, mesék, versek, történetek szabad megélése és közlése a fantázialények egyik legértékesebb joga, ennélfogva minden fantázialény szabadon szólhat, írhat, alkothat és álmodhat vagy énekelhet.
Minden fantázialénynek joga van a képzelet, gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja nemcsak a történetek és világok, hanem más fantázialények teremtését is.
10. cikk
A fantázialényeknek alapvető joguk képzeletük alkotásait nyilvánosságra hozni, arról beszélni, írni, bármilyen formában megjeleníteni, ám kötelesek azokat gondozni és ellátni is.
Fantáziában a képzelet szárnyalásának gátolása, valamint szüleményeinek elhanyagolása a főbenjáró bűn és a legsúlyosabb büntetést vonja maga után.
11. cikk
Minden fantázialény születésétől fogva Fantázia egyenlőjogú állampolgára. Ez a jog  alapvető és elidegeníthetetlen,  ezért minden fantázialénynek joga  van részt venni Fantázia bármely eseményén, joga van mesékben, versekben, dalokban, filmekben, festményeken vagy bármilyen más formában megjelenni.
12. cikk
Minden fantázialénynek joga van hozzá, hogy olyan rendszer valósuljon meg, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok, szabadságok és kötelezettségek teljes hatállyal érvényesülhetnek. Ezzel elismeri minden más fantázialény ugyanezen jogát, és kötelezettségrészt vállal annak érvényesülésére. Amit tehát maga számára természetes jognak ismer el, azt mások számára is természetesnek tartja, és ennek el nem vételéért és megvalósulásáért saját hatókörében kötelezettséget vállal.

Lejegyezte: Miklya Luzsányi Mónika

2018. április 16., hétfő

ÖSSZENŐ, AMI ÖSSZETARTOZIK - NAFTALIN


BREAKING NEWS! ÚJABB KOALÍCIÓ!

La Katka: Minden erőnkkel támogatjuk a Tündérkeresztanyát!
Tündérkeresztanya: A boldog vég biztosítja a nevetést!
Vasorrú Bába: Nem nyilatkozom!

(Sajtóértesülések szerint a NAFTA ígéretett tett, hogy koalíció esetén támogatja a LIN köztéri csalimeseprojektjeit, és a pártvezetők elsőbbséget élveznek az Óperencián túlra szerveződő tanulmányutak várólistáin)

2018. április 14., szombat

Egyik sem létezhet a másik nélkül

Drága HNVEL!

Nem arról van szó, hogy én annyira okos volnék, csupán az a helyzet, hogy többet szoktam foglalkozni a problémákkal.” (A.E.)

Maradva fő szlogengyártónk kedvenc tudományágánál, a matematikánál, amit hitünk szerint meglehetősen ostobán oktatnak egyes helyeken, egy egyenlet helyes megoldásához többféle logikai úton is el lehet jutni, ettől az eredmény még nem változik.
Bár a MiME valóban elsősorban a különbségek felismerésére helyezi a hangsúlyt, hiszen hosszú távon az vezet az önmagunkkal és aztán másokkal szembeni szeretethez és tisztelethez, szívesen dolgozik a kombinatorika eszközeivel is.

Egy probléma sosem oldható meg azon az (logikai) úton, amin keletkezett, így minél többen és többfélék vagyunk, annál könnyebb megoldásokat találni. Ehhez csupán jóindulatra, elfogadásra és toleranciára van szükség.

Nincs tehát akadálya a HNVEL és a MiME együttműködésének.
Mindannyian egy nagy halmaz részei vagyunk, ki így, ki úgy. Ki ilyen, ki olyan.
Közös célunk a tolerancia, az élni és élni hagyni principiuma.

Mi úgy véljük ezt megvalósíthatónak, hogy a különbözőségekre helyezzük a hangsúlyt és azok egyediségére, ebből következő értékére és pótolhatatlanságára. Úgy véljük, a különbségeink által mindannyian valami egyedit és pótolhatatlant vagyunk képesek hozzátenni a Nagy Egészhez (neveződjék valamely istennek, univerzumnak, semminek vagy épp mindenségnek). Ha tehát mindannyian egyediek és pótolhatatlanok vagyunk különbségeink által, megszűnik az ok és alap egymás értékének kisebbítésére.


A mostani dualizmusra alapuló értékrendszer fontos – és gyakran figyelmen kívül hagyott alaptétele – egyik sem létezhet a másik nélkül.

A MiME ezen gondolatok mentén örömmel és a közös munka és együttgondolkodás feletti várakozással fogadta el a HNVEL koalíció képzésére tett ajánlatát.

Örömünkre szolgál a holnemvoltak és egyszerlesznek népeinek megismerése, ezáltal saját horizontunk tágításának lehetősége.

Szeretettel és tisztelettel,
az AlapkőA békét nem lehet erőszakkal fenntartani. Azt csak megértés által lehet elérni.” (Einstein)

2018. április 13., péntek

EGYÜTT FANTÁZIA SOKSZÍNŰSÉGÉÉRT!Szeretlek
Te
Okos
Párom!
Midőn, miért, minek?
Megint hol találom?!


Egyet értünk a legtöbb mindenben. De mivel ez csak azonosság, a MiMe filozófiája szerint nem annyira lényeges. Mi hát a különbség? És az mire jó, mire elég és mire nem, mire vezet?

Mert az is azonosság, hogy elfogadjuk: a differencia nemhogy kell és szükséges, de a növekedés alapfeltétele, hogynemondjam lényege. Ám ha így van, a minden differencia már azonosság. És akkor máris ott vagyunk a tyúk és a tojás dilemmájánál. Ám nem annyira az eredet a fő kérdés, sokkal inkább a hogyan veled és tovább. 

Lehetséges-e konstruktív együttműködés differenciál-értékek között, ha az azonosság, mint létalap nemszámíttatik? Erre mit mond a nagy E.?

Feltesszük tehát a kérdést: Az egyszerű szavak és mondatok, a tiszta jelentések, egyértelmű állítások és igenlések toleranciája mit bír? Eltűri-e holdudvarát, a kinemmondott és kimondhatatlan, csak sejtett, holnem- és sosemvolt potenciális létezők nyomását az ismert-nemismert határsávjában? Úgy látjuk, a fő kérdés tehát a határsáv kezelése: hogy az lezárt vagy nyitott marad.
Amennyiben a MiMe következetes marad létfilozófiájához, úgy nyelvfilozófiáját is ehhez hangolhatja, és együttműködhet HNVEL semmiseivel.
Ezért a különbséget hangsúlyozó, nem beolvadó, mégis konstruktív választási együttműködést ajánlunk a MiMe és HNVEL között.

2018. április 12., csütörtök

PAMM INTERJÚ - KIRÁLYI EGYSZERŰSÉG

A feltett kérdésekre a PAMM és királyi felségeink a következőket válaszolják:


1. Természetesen mindkettőt szeretnénk: minden mézeskalácsházhoz legyen kolbászkerítés. A vasorrú bábának alanyi jogon járna mindez, csak orvosi igazolás kell, hogy az illetőnek valóban vasból van az orra. Ha odaég, rákenjük másra ( a krémet).

2. Bevezetjük, punktum! A feltételek biztosítása érdekében rengeteg aranyhalat kell majd kifognunk, ehhez pedig sok-sok halász kell. Ezzel közelebb leszünk a teljes foglalkoztatáshoz. Nincs több naplopás, álmodozás... Ja, de, álmodozás van.

3. Jelszónk: Alapálom alapáron!

4. Semmiképpen: szóvicc - no vicc. Jó vicc!

5. Minden üveghegyre üvegzsebet!

6. Győzelmünk esetén 14. havi is. (Ez tulajdonképpen jó dolog?)

7. Nem szükséges az űrbe mennünk, mi a választóinknak a csillagokat is lehozzuk az égből.

Királyi megbízásból:
báró Smelka Sándor, királyi írnok sk.

2018. április 10., kedd

EGYKŐ ALBERT ÜZENETE


Drága mindenféle Egyformáim,

látom, elvakít benneteket a felesleges sietségben felkavart por, mi több, homokszem került a gépezetbe.
Gondoljatok a régi bölcs mondásra, a por siet, a kő ráér.
És ne feledjétek, mit helyezett Fantázia kicsi Királynője Bux Barnabás Boldizsár tenyerébe akkor, amikor a Semmi felemésztette Fantázia birodalmát. Egy homokszemet.
Mindig van egy homokszem, egy kő. Olyan talán létezik, hogy kő kövön nem marad, nodehát, ha egymáson nem is, sebaj, az építkezést amúgy is egymás mellé helyezett kövekkel kell kezdeni! S mi történik, ha kiveszünk alulról egy követ? Megroggyan a nagy egész.
És hát, drága egyformán gondolkodóim, mi is a lent és fönt? Hát persze, pontosan ugyanaz, csak máshonnan kell nézni.

Mese-titkosrendőrség? Fontoskodó szürke kövek gyülekezete, hatalmukat a ti félelmetekből nyerik. Amíg azt gondoljátok a különbözőségeitek rejtegetnivaló szégyenletes dolgok és mindenáron az egyformaságra törekedtek, addig bizony lesz munkájuk, hiszen a titkosrendőrség a titkok felfedésére szakosodott. De mi is a titok?
Propp nem ügynök volt drágaságaim, csak egy egyszerű tudós, aki az egyformaságot vizsgálta, a benne rejlő lehetőségeket kutatta. Álma a nagy egész megteremtése volt, bebozonyítani, ami a mi célunk is, nincsen egyik a másik nélkül. Építőkövek vagyunk mindannyian, s a legkisebb homokszem is óriási hatalommal bír, hiszen képes megakasztani a nagy egész működését...

A három próbáról meg, jaj, hát ugyan már, semmit sem tanultatok a Félőlénytől? A próbákon nem lehet elbukni. „Nem szörnnyé válni, az a nehéz!”

Fantázia határtalan, ez maga az Ende mondta ki. És ha nincs Ende, talán sosem tudjuk meg, hogy Fantáziának nincsenek határai. Határaitok nektek vannak, drága Barátaim.
De mi is a határ? Mire való a határ? Ha bezár, megvéd. Megvédi a benne rejlőt, hogy különbözőségét és egyediségét elveszítse. Ha lezár, felnyitható. Ha felnyitható, akkor lehetőség. Ha határ, akkor meg lehet állni mellette és biztonságosan körbenézni. Ha határ, akkor rugalmas, hol szűk, hol tág.
Ha önmagatokba figyeltek, láthatjátok, néha kapcsolódni, építeni van vágyatok, megismerni.
Néha pedig gúzsba kötni a tapasztalatokat, s odabent, kicsire szűkülve, magányban bontogatni a gúzst.
Ha hő éri a követ, kitágul, a szeretet melegében kiterjeszkedik, kibomlik, miképp a növények.
Ha hideggel találkozik összehúzódik, őrzi a korábbi meleget.
A határ tehát véd és óv, s nem korlátoz. A saját döntésetek, hogy használván Fantázia erejét átváltoztok-e valami/valaki mássá. Akár valamely még ki nem gondolttá, egyszerlesszé.
Minden, mi névvel illetődik e név által megteremti a határait.

Csituljatok hát, az egyformaság nem minden. Az egyformaság unalmas.
De néha unalmasnak kell lenni, hiszen az unalmas délutánokon rendeződnek el, gondolódnak újra az izgalmas pillanatok. Amit nem lehet még egyszer újragondolni, az nincs is.

Gondoljatok Bux Barnabás Boldizsárra!
Ő Magdalénának hívta a kicsi Királynőt, akit én Matildának hívok.
De hát nem mindegy-e a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, éppoly illatos!

Béke felvert porotokra!
A MiME nevében az Alapkő


2018. április 9., hétfő

NAFTA - A TÜNDÉRKERESZTANYA VÁLASZOL


Kolbászkerítés vagy mézeskalácslakás-program? Ön melyiket valósítja majd meg országunk égetően fontos fejlesztései közül?
Mézeskalács-kerítés, sőt, mézeskalács-ház, ahogy az a nagykönyvben meg van írva! Kemence, sütőlapát, Jancsi és Juliska. Nem kérünk az újmódi, húsmentes kolbászokból!

Mit gondol a mindennapos álmodozás általános és középiskolai tantervi bevezetéséről? 
Jancsi és Juliska bizony jobban tenné, ha nem holmi kispárnákon henteregne, hanem fogná szépen a morzsákat, szétszórná az erdei ösvényen, és betérne a mézeskalács-házunkba, ahogy illik. Piroska az iskolapadban? Csipkerózsika az okostábla előtt? Hogy az analfabéta farkas betűvetést tanuljon, a hét törpe pedig esélyegyenlőséget kíván? Még mit nem! Vissza a régi törvényeket, nem kérünk a reformokból. Menjen szépen vissza mindenki a meséjébe, álljon vissza a rend!

Mit gondol az alapálom bevezetésének lehetőségéről?
Oktatásügyi referensünk, a szép és gonosz mostoha kidolgozta már erre vonatkozó javaslatait. Támogatjuk az alapálmot, de kizárólag üvegkoporsóban.

Ön szerint legalizálható a szóviccbűnözés?
A NAFTA azonnal betiltaná a szóviccbűnözést, miután megválasztották, valamint az idegen eredetű szavak használatát is. Le Cinderellával, éljen Csipkerózsika!

Mi a véleménye az Üveghegy-hatásról?
Örülünk neki! Átlátszó dolgokat akarunk Fantázia birodalmába. Szeretjük az átlátszó hegyeket, tengereket, üvegkoporsókat és tükröket is, amennyiben nem az Üveghegyen túliak importhomokjából készül. Fantáziabeli homokból fantáziabeli átlátszóságot kívánunk a nemzetnek.

 Hogy viszonyul a Házi Varázsigehasználók 13. havi füstöléséhez?
Ősapáink naptárában 12 volt a hónapok száma, míg a legvénebb boszorkány vissza tud emlékezni. Nem kérünk az újfajta, 13 hónapos naptárakból. A füstölés pedig mindig is a boszorkányok dolga volt, nincs szükség arra, hogy a tapasztalat nélküli laikusok otthonukban füstöljenek. Mi kifüstölünk mindenkit, aki nem ide való, még ki is seprűzzük, ha kell.

Megvalósítható az ön által képviselt párt ciklusa alatt, hogy Fantázia is eljusson az űrbe?
Nem hagyjuk el szép hazánkat holmi zöld emberkék kedvéért. És idegenbe szakadt boszorkányfiainknak, lányinknak is azt üzenjük: ne ábrándozzatok ti más bolygókról, messzi vidékekről, térjetek haza otthonotokba, ahol tisztán csörgedez a patak, recsegnek a fák, és repkednek a boszorkányok.


Vasorrú Bába és Tündérkeresztanya, NAFTA